فایل ورد مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

لینک دانلود

 فایل ورد مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین :

فایل ورد مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان فایل ورد مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین است که جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اردبیل از ناحیه 1 در سال 1392 می باشد. نمونه آماری مطالعه 120 نفر (60 دختر و 60 پسر) می باشد که در 4 گروه 30 نفری (هر گروه 15 دختر و 15 پسر) تحت عناوین فاقد پدر، فاقد مادر، فاقد والدین و واجد والدین قرار می گیرند .ابزار این پژوهش مقیاس خودافشایی هیجانی که در سال 1997 توسط اسنل[1]، برای سنجش میزان تمایل افراد به افشای هیجاناتشان ایجاد شد،می باشد . نتایج پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمد بین این متغیر ها در بین کودکان واجد و فاقد والدین ، تفاوت معناداری وجود ندارد. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون افراد فاقد و دارای والدین نشان میدهد میزان افسردگی،حسادت، اضطراب،خشم،بی حسی و ترس در کودکان فاقد والدین بالا گزارش شده است.


کلمات کلیدی: خود افشایی هیجانی- کودکان فاقد سرپرست. کودکان دارای سرپرست[1] Esnell

فایل ورد مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین
فهرست مطالب

- بیان مسئله. 1

1-2- فرضیه های تحقیق. 11

1-3- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12

1-3-1- خودافشایی هیجانی.. 12

1-3-2- افسردگی.. 12

1-3-3- شادی.. 13

1-3-4- حسادت.. 13

1-3-5- اضطراب.. 13

1-3-6- خشم. 14

1-3-7- آرامش... 14

1-3-8- بی حسی.. 14

1-3-9- ترس... 14

1-4- اهداف پژوهش... 15

1-4-1- اهداف کلی.. 15

1-4-2- اهداف اختصاصی.. 15

2-1 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق. 17

3-1- روش تحقیق. 26

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 26

3-3- روش اجرا 26

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 27

3-5-1- مقیاس خودافشایی هیجانی.. 27

4-1- آمار توصیفی.. 30

4-2- آمار استنباطی.. 36

بحث و نتیجه گیری.. 58

محدودیت های پژوهش... 59

پیشنهادات.. 60

توضیحات بیشتر