فایل ورد مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری

لینک دانلود

فایل ورد مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری :

فایل ورد مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری

مقدمه

مراكز شهری به علت دارا بودن جاذبه های تاریخی و فرهنگی، غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند. شهرها با جاذبه های متنو شامل: موزه ها، بناهای یاد بود، سالن های تئاتر، استادی وم های ورزشی، پارك ها، شهربازی، مراكز خرید، مناط با معماری تاریخی و مكان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور، جاذب گردشگران بسیاری هستند. بنابراین، حجم زیادی از امكانات گردشگری نظیر: محل سكونت، سرو غذا، ارتباطات حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری، در شهرها واقع اند كه بازدید كنندگان از مناط اطراف، و خود شهر، از آن ها استفاده می كنند مپاپلی یزدی و سقایی امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساكنان خود را تامین كنند مدیریت شهری دارای تشكیلات وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری و هم چنین رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسكن، كاربری زمین، تفریا، فرهنگ، اقتصاد، تاسیسات زیربنایی و امثال آن ها بر عهده دارد. هدف مدیریت شهری، ارتقای شرایط كار و زندگی جمعیت ساكن، در قالب اقشار و گروه های مختلت اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از مدیریت شهری باید برای شهر برنامه ریزی كند، فعالیت های : محیط كالبدی است (سعیدنیا) شهری را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت كند و حتی برای انجام بهینه امور انگیزه ایجاد كند انجام چنین مواردی به آگاهی از اصول مدیریت، برنامه ریزی، ارتباطات، انگیزش، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت و كنترل باز می گردد.

سازمان گردشگری در بیانیه ی مانیل،گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی كرده است. شهرها یكی از پربیننده ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می آیند كه هر ساله پذیرای میلیون ها نفر گردشگرند . مدیریت گردشگری اكنون به فعالیتی مهم بدل گشته است كه جریان كارها، اقدام های اجتماعی و تغییرات

فضایی فراوانی را به ویژه در كشورهای اروپایی شكل می دهد مكازس، 31:3113 . همه كشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته ها پذیرفته اند كه هر توسعه ای تنها با برنامه ریزی امكان پذیر است. این موضوع ، به خصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیش تر اهمیت می یابد. توسعه گردشگری پایدار، به دلیل اهمیت آن و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی كه به همراه دارد، بدون برنامه ریزی امكان پذیر نخواهد بود. به طور كلی برنامه ریزی قادر است نقش كلیدی در حل تضادهایی كه این توسعه می تواند ایجاد نماید، ایفا كند. توسعه گردشگری از ی سو می تواند آثار و منافع مثبت اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و حتی زیست محیطی در جامعه ی گردشگر پذیر داشته باشد و از سوی دیگر، آثار منفی در ابعاد مختلت، به خصوص در بعد زیست محیطی، به دنبال داشته باشد. ایجاد تعادل در این زمینه به گونه ای كه آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند اتخاذ سیاستهای اصولی از طری فرآیند برنامه ریزی و مدیریت است. مدیریت گردشگری خصوصا گردشگری پایدار در بسیاری از كشورها، به منزله نمادی از هویت فرهنگی، طبیعی، انسانی از بخش های مهم اقتصادی محسوب می شود. از این رو، پایداری در گردشگری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در حركت به سوی استفاده از جاذبه های گردشگری مطاب با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آینده است مموایی هشتجین و پژوهش حاضر به دنبال بررسی و سنجش متغیرهای ضروری عملكرد مدیریت شهری در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری است، تا با ارزیابی این متغیرها، عملكرد مدیریت شهر كرمانشاه، در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری بررسی گردد و راهكارهای عملی در جهت بهبود وضع موجود و در نتیجه ی توسعه شهر ارائه شود. هدف، شناسایی نكات و عواملی است كه در ارتباط با عملكرد مدیریت شهری، در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری، آثار مثبت دارند. یافته های پژوهش حاضر می تواند مدیران شهری را در با بردن سطا توسعه پایدار گردشگری شهری و افزایش رضایت محلی و هم چنین رضایت گردشگران با كم ترین آسیب محیطی، یاری رساند


چكیده

امروزه مدیریت شهری تحول یافته است . شهرها برای رفاه و آسایش بیش تر شهروندان مدیریت می شوند. مدیریت شهری، نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری، به عهده دارد. این موضو ، به خصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیش تر اهمیت می یابد. شهرها به علت دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، از مقاصد گردشگری محسوب می شوند. توسعه گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، ایجاد تعادل در این زمینه، به گونه ای كه آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند اتخاذ سیاستهای مدیریتی قوی است. بنابراین، پایداری در گردشگری شهری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی است تا استفاده از جاذبه های گردشگری، مطاب با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان باشد. هدف مقاله ی حاضر، بررسی متغیرهای ضروری عملكرد مدیریت شهری، در ارتباط با توسعه گردشگری پایدار شهری در شهر كرمانشاه است. نتایج حاكی از آن است كه بین مدیریت یک پارچه شهری و همكاریهای متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگتر باشد و ارتباطات بیش تر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود، به همان اندازه امكان دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری بیش تر خواهد شد.

واژگان كلیدی

مدیریت، توسعه پایدار، گردشگری شهری، كرمانشاه

توضیحات بیشتر