فایل ورد بررسي نقش سبک هاي فرزندپروري و کمالگرايي والدين در پيش بيني اهمالکاري تحصيلي دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش سبک هاي فرزندپروري و کمالگرايي والدين در پيش بيني اهمالکاري تحصيلي دانش آموزان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش سبک هاي فرزندپروري و کمالگرايي والدين در پيش بيني اهمالکاري تحصيلي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش سبک هاي فرزندپروري و کمالگرايي والدين در پيش بيني اهمالکاري تحصيلي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش سبک هاي فرزندپروري و کمالگرايي والدين در پيش بيني اهمالکاري تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبکهای فرزندپروری و کمالگرایی والدین در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان مقطع دبیرستان بود. پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. بدین منظور تعداد 190 دانشآموز ) 100 دختر و 90 پسر ( از دبیرستانهایشهر مهدیشهر در سال تحصیلی93-94 به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامههای اهمالکاری -تحصیلی لی، پرسشنامه کمالگرایی تری شورت و پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند بودند که به ترتیب پرسشنامه اول را دانش آموزان و پرسشنامه دوم و سوم را والدین آنها پاسخ دادند. برای تحلیل دادهها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایجهمبستگی پیرسون نشان داد بین اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با سبکهای فرزندپروری مقتدرانه رابطه معکوس و معنادار و با سبکفرزندپروری استبدادی والدین رابطه مثبت و معنادار است، اما بین اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان با سبک فرزندپروری آزادگذار والدین رابطه معنادار نیست. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین اهمالکاری تحصیلی و کمالگرایی والدین )کمالگرایی مثبت و منفی( تنها سهم کمالگرایی منفی در بروز اهمالکاری معنادار است. با توجه به این یافتهها میتوان گفت که با افزایش کمالگرایی منفی والدین اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان افزایش مییابد.

توضیحات بیشتر